Zorgorganisaties kunnen dit jaar nog financiering krijgen om samen met de verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en begeleiders hun zeggenschap en veerkracht een flinke impuls te geven. VWS werkt op dit moment een subsidieregeling uit om zeggenschap in de eigen organisatie een stap verder te brengen. Er is dit jaar budget voor ongeveer 150 zorgorganisaties om hier concreet mee aan de slag te gaan op individueel, team- of organisatieniveau.

Samen aan de slag

Zeggenschap en veerkracht hebben NU een boost nodig. We willen aan de slag! De indienprocedure voor de subsidies is in ontwikkeling met VWS. Het streven is dat het subsidieportaal rond de zomer twee weken openstaat. De looptijd van de lokale initiatieven is 1 jaar (zomer 2022 tot zomer 2023). Zodra hier meer over bekend is, informeren we je.

Ondertussen gaan we al van start met het actieplan. Want we kunnen zorgprofessionals en zorgorganisaties wél alvast informeren over de mogelijkheid om zeggenschap en veerkracht in de eigen organisatie een boost te geven. We kunnen elkaar inspireren met goede voorbeelden en ervaringskennis. En we kunnen helpen de actieplannen over lokale initiatieven rond zeggenschap en veerkracht voor te bereiden.

Welke stappen kan jouw organisatie ondernemen om tot een subsidievoorstel te komen? Bekijk het stappenplan en kom naar de bijeenkomsten. 

Meld je aan

Stappenplan ter voorbereiding

1. Situatiescan

Breng de situatie binnen de organisatie in kaart op het gebied van zeggenschap en veerkracht voor verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en/of begeleiders.

Hulpvragen:

 • Is er kwantitatieve of kwalitatieve informatie over de tevredenheid van zorgprofessionals (liefst in relatie tot zeggenschap en veerkracht)?
 • Hoe is het verzuim van de zorgprofessionals?
 • Wat was de in- en uitstroom van zorgprofessionals het afgelopen jaar?

2. Behoeftescan

Breng de behoefte binnen de organisatie in kaart op het gebied van zeggenschap en veerkracht voor verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en/of begeleiders.

Hulpvragen:

 • Wat is er volgens zorgprofessionals binnen de organisatie nu nodig is om zeggenschap en veerkracht te versterken?
 • Wat is er nodig voor goed vakmanschap, goed werkgeverschap en goede zorg?
 • Wat is er nodig op individueel niveau? Wat is er nodig op teamniveau? Wat is er nodig op organisatieniveau?

3. Stel gewenste actie/voorstel multidisciplinair vast

Denk met het lokale actieteam acties uit en stel de gewenste actie binnen de organisatie vast op het gebied van zeggenschap en/of veerkracht voor zorgprofessionals.

Hulpvragen:

 • Wat zijn mogelijke interventies om de beoogde verandering te realiseren?
 • Welke actie draagt het meeste bij aan het versterken van zeggenschap en/of veerkracht van zorgprofessionals?
 • Zijn de perspectieven van verschillende disciplines betrokken bij het vaststellen van het te subsidiëren voorstel?

Vraag en antwoord over subsidieaanvraag voor een lokale impuls

 • Wat kunnen organisaties nu al in gang zetten?

  Zorginstellingen starten een actieteam ‘Versterking zeggenschap en veerkracht VVVB’ (afkorting voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden of begeleiders) met in ieder geval een aantal VAR-leden of verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden of begeleiders , (indien aanwezig) de voorzitter van de VAR/verpleegkundige staf, een vertegenwoordiger van de lijnorganisatie van operationeel, tactisch én strategisch niveau (waar mogelijk met achtergrond van verpleegkundige, verpleegkundig specialist, verzorgende of begeleider), een lid van de HR-directie, een communicatiemedewerker, medische staf en er wordt afgestemd met een lid van de Raad van Bestuur. Gezamenlijk wordt bepaald welke VVVB-collega de lokale projectleider is van de actiegroep. Activiteiten van het actieteam:

  • De huidige situatie van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden of begeleiders in kaart brengen: in beeld brengen hoe het ervoor staat met zeggenschap en veerkracht van hen in de organisatie. Waar mogelijk zowel voor vakmanschap als werkgeverschap. Gebruik hiervoor het kader als hulpmiddel en gebruik waar mogelijk bestaande informatie, in ieder geval over instroom, uitstroom en situatie van de beroepsgroep (verzuim, tevredenheid en ervaren en gefaciliteerde zeggenschap).
  • Benodigde acties uitdenken. Het actieteam zorgt dat er binnen de organisatie wordt uitgedacht wat volgens verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden en/of begeleiders binnen de organisatie nu nodig is om zeggenschap en veerkracht te versterken. Dit op basis van de behoeften van de doelgroep. Hierbij wordt het inhoudelijk kader voor lokale actieplannen gehanteerd.
  • Het initiatief en lokaal actieplan vaststellen. Op basis van interventies om de beoogde verandering te realiseren, wordt een lokaal initiatief vastgesteld, een projectplan ervoor opgesteld en een lokaal actieplan ontworpen.
 • Wanneer kan een subsidieaanvraag voor een lokale impuls ingediend worden?

  De verwachting is dat het subsidieportaal rond de zomer open gaat voor het indienen van de aanvraag. We informeren je zodra daar meer over bekend is.

 • Welke elementen zijn nu al van belang in de voorbereidingen?

  • Zorgorganisaties organiseren de randvoorwaarden om de plannen uit te kunnen voeren op een manier waarbij verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden en/of begeleiders de regie hebben.
  • Het is de bedoeling dat met het indienen van een lokale impuls de dialoog over zeggenschap en veerkracht in de zorgorganisatie al wordt versterkt.
  • Een verpleegkundige, verzorgende, verpleegkundig specialist of begeleider is projectleider van het lokale actieplan.
  • Beleidsmedewerkers, managers, stafadviseurs en medische staf ondersteunen hen in de uitvoering en nemen hierin een coachende rol op zich.
  • In het plan van aanpak wordt verantwoord op welke manier verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden en/of begeleiders in de organisatie betrokken zijn bij het opstellen van het plan (raadpleging achterban).
  • Dit plan is primair opgezet om de professionele zeggenschap van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden en begeleiders te versterken. Het grootste deel van de subsidie dient dan ook gebruikt te worden voor de inzet van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden en begeleiders.
  • In het plan van aanpak wordt verantwoord op welke manier het in te dienen voorstel past in de eigen organisatieontwikkeling.
  • De werkgever is in afstemming met verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden en/of begeleiders verantwoordelijk voor het faciliteren van deelname. De werkgever bespreekt met verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden en/of begeleiders of deelname plaatsvindt binnen huidige contracturen (en dus geen overuren) of dat tijdelijke uitbreiding van het aantal contracturen nodig is.
  • De werkgever draagt de verantwoordelijkheid dat verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden en/of begeleiders beschermde, niet-patiëntgerelateerde tijd krijgen om aan het project te werken.
  • Wanneer een VAR (of dergelijke structuur) aanwezig is, dan is het belangrijk om die te betrekken bij het maken van het plan. Hiervoor is gekozen omdat de VAR op de hoogte dient te zijn van de verpleegkundige ontwikkelingen in de organisaties, tevens weet de VAR door hun contacten met verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden en/of begeleiders door de gehele organisatie heen waar de behoefte ligt als het gaat om het versterken van professionele zeggenschap en veerkracht. Tevens wordt omschreven wat de rol van de VAR in het project is. Wanneer er geen VAR (of dergelijke structuur) aanwezig is, dienen een aantal verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden en/of begeleiders te betrekken bij het maken van het plan.
  • De werkgever is verantwoordelijk voor een veilig werkklimaat en draagt er zorg voor dat verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden en/of begeleiders geen nadelige gevolgen ondervinden van hun deelname.
  • De lokale projectleider en -organisatie nemen deel aan de activiteiten uit het landelijk actieplan (leernetwerken en leerlijn) en leveren input voor het kennisplatform en ten behoeve van het versnellen van gewenste landelijke ontwikkeling. Zij delen daarvoor actief goede voorbeelden op het gebied van zeggenschap en veerkracht en resultaten van het eigen project.
  • De zorgorganisatie is bereid de eigen goede voorbeelden op het gebied van zeggenschap en veerkracht landelijk te delen.
  • Wanneer de organisatie een impuls toegekend krijgt, wordt deelgenomen aan de leernetwerken, het kennisplatform, de leerlijn en de peilingen.
  • Het plan van aanpak wordt ondertekend waarmee de organisatie zich committeert aan de doelstelling van het plan en daarmee de doelstelling van het landelijke actieplan.
 • Welke onderwerpen vallen onder het bereik van het Actieplan?

  Vanuit het landelijk actieplan is een inhoudelijk kader opgesteld. Dit inhoudelijke kader bevat een stip op de horizon; het beschrijft het gewenste langetermijnresultaat op individueel, team en organisatieniveau. Het inhoudelijke kader gaat ervan uit dat het voor het bieden van goede zorg van belang is om zowel goed vakmanschap als goed werkgeverschap te organiseren. Een goede dialoog is daarvoor essentieel. In het inhoudelijke kader zijn voorbeelden gegeven van onderwerpen die subsidiabel zijn. Dit overzicht is echter niet uitputtend, het staat organisaties vrij om voorstellen uit te denken die dezelfde bedoeling hebben.

  Voorbeelden van onderwerpen die onder het bereik van het landelijk actieplan vallen:

  Goede zorg

  • Organisatie-breed cultuurprogramma voor versterken samenwerking tussen disciplines. Multidisciplinaire staf, diep ingebed in kwaliteitsbeleidscyclus.

  Goed vakmanschap

  • Individueel niveau: initiatief nemen om anders te werken om zorg te leveren ondanks toenemende zorgvraag; bijvoorbeeld een ruitje in de deur om met collega’s in een covid-ruimte te kunnen communiceren.
  • Teamniveau: op teamniveau besluiten nemen waar interne regeldruk kan vervallen. Bijvoorbeeld door in beeld te brengen waar professioneel vertrouwen in elkaar beter past dan verantwoording.
  • Organisatieniveau: dagelijkse stand up om verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden en/of begeleiders beter te betrekken bij coronabeleid.

  Goed werkgeverschap

  • Individueel niveau: bijvoorbeeld een vast telefoonnummer om peer en professionele support laagdrempelig beschikbaar te stellen.
  • Teamniveau: dialoogsessies organiseren over de ervaren organisatieknelpunten met daarna een concreet teamverbeterplan.
  • Organisatieniveau: betere werkomgeving organiseren door gerichte aanpak én begeleidend onderzoek.
 • Hoe kan een subsidieaanvraag ingediend worden?

  De indienprocedure voor de subsidiëring van lokale initiatieven rond zeggenschap is in ontwikkeling bij het ministerie van VWS. Dit betekent dat we op dit moment nog niet de specifieke subsidiecriteria bekend kunnen maken. Het subsidieportaal zal rond de zomer opengaan. De looptijd van de lokale initiatieven is één jaar (zomer 2022 tot zomer 2023). Hou deze website in de gaten voor verdere informatie.

 • Op welke wijze kan een subsidie aanvraag worden ingediend?

  Het initiatief wordt vervolgens via het subsidieportaal van het ministerie van VWS ingediend. Na bekendmaking starten de lokale actieteams van de toegekende lokale impulsen zo snel mogelijk met de uitvoering van het initiatief en het lokale actieplan. Het actieteam is verantwoordelijk voor de uitvoering, voortgang en evaluatie van het gesubsidieerde initiatief.